شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ همصحبت هم بوديم رفيق و همدم هم بوديم تنهاييمان با هم دلتنگيمان با هم گم شده است سايه ام را مي گويم شب آمده بود سايه ام رفته بود چه سياه است اين شب که تنها همدم تنهاييم را هم با خود برد...
چراغ جادو
زمزمه نسيم
رتبه 92
2 برگزیده
609 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
زمزمه نسيم عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top