شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ [وبلاگ] فلک...
با سلام شما خود معمار زندگي خود هستي . فلک چه نقشي در زندگي شما دارد ؟ فلک با شما چه دشمني دارد ؟
خوش به حال شما که معمار زندگي خود هستيد.
{a h=TolloFajr}مركز تخصصي مشاوره از{/a} گرچه استنادحوادث واتفاقات زندگي به عللي است که يا ارادي اند ويا فورس ماژور؛امااستناد به فلک درزبان نظم ونثر؛مخصوصا درمقام شکوه امري مرسوم بوده وهست؛وازاين حيث منعي ندارد؛واين نوعي مجازدراسناداست درلسان ادبا.ودرآثار بزرگان ادب مثل محتشم وصائب وشهريارمخصوصادرمقام رثا وشکوه فراوان ديده مي شود.
freand
يه آهنگه
هر چه بکاريم همان را درو خواهيم کرد . گندم از گندم برويد جو ز جو
ساعت ویکتوریا
زمزمه نسيم
رتبه 0
0 برگزیده
526 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
زمزمه نسيم عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top