شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ جايي ميان دلم خالي ست که هرگز پر نمي شود يک جاي خالي مثل يک قاب عکس خالي که هيچ عکسي آن را پر نمي کند جايي ميان دلم خالي ست که هرگز پر نمي شود يک جاي خالي مثل يک گلدان خالي که هيچ گلي آن را پر نمي کند جايي ميان دلم خالي ست که هرگز پر نمي شود يک جاي خالي مثل يک نيمکت خالي ميان يک پارک جايي در ميان دلم خالي ست که هرگز پر نمي شود يک جاي خالي جايي براي او جايي پر از انتظار...
ساعت دماسنج
زمزمه نسيم
رتبه 90
4 برگزیده
638 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
زمزمه نسيم عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top