شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ [تلگرام] گاهي هزار دوره دعا بي اجابت است...گاهي نگفته قرعه به نام تو مي شود آنچه از زندگي مي دانم اين است که هيچ نمي دانم. اما فقط مي دانم همه اوست و همه با اوست. مي دانم زندگي بايد بر محور او باشد تا آنچه مي شود و آنچه نمي شود معنا يابد. (آنچه از خوبي به تو مي رسد از خداست و هر چه بدي به تو مي رسد از خود توست.نسا79). گاهي نمي شودها تقصير ماست،جايي نمي دانيم بيراه مي رويم و مي رويم،گاهي ما دانيم بيراه مي رويم و مي رويم و نتيجه اش مي شود هزار دوره دعا بي اجابت است.
ساعت دماسنج
زمزمه نسيم
رتبه 90
4 برگزیده
638 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
زمزمه نسيم عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top